I. Preambulum

 

A jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) kiterjednek a Goosebumps Kft. (1136 Budapest, Balzac utca 37. mf. 2.; Cg.: 01-09-291289; Asz.: 25826258-2-41; képv.: Csiszér Béla István ügyvezető önálló cégképviseleti joggal; mobil: +3670/607-6065; e-mail cím: info@goosebumps.hu ) (továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett https://goosebumps.hu/ weboldal használatára (a továbbiakban: „Weboldal”), valamint a weboldalon keresztül igénybe vehető szolgáltatások (lsd. lent) igénybevételére (a továbbiakban: „Szolgáltatás”).

Jelen ÁSZF tárgya a Szolgáltató részéről

 • a honlapon keresztül hirdetett képzésen való részvétel és
 • webáruházi vásárlás feltételeinek összefoglalása.

Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtására.

A jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések a Szolgáltatást igénybe vevő általi elfogadásával a Szolgáltató a megjelölt szolgáltatási díj fejében nyújtja a Szolgáltatást igénybe vevő részére a lent meghatározott feltételekkel a megrendelt Szolgáltatásokat.

Szolgáltatást igénybe vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, aki a Weboldalon nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, úgy mint a honlapon keresztül hirdetett képzésen Résztvevő (Résztvevő) illetve webáruházi vásárló (Vásárló). A 14. életévét betöltött kiskorú természetes személy nagykorúsága eléréséig kizárólag szülői hozzájárulással jogosult a Weboldal használatára. Nem lehet Résztvevő illetve Vásárló az a természetes személy, aki 14. életévét nem töltötte be.

A Résztvevő és Vásárló személyes adatainak kezeléséről a Szolgáltató, mint Adatkezelő Adatkezelési Irányelvei rendelkeznek. A Szolgáltató Adatkezelési Irányelvei https://goosebumps.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ linkről érhetőek el.

A szerződés nyelve magyar.

Jelen ÁSZF nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

Az egyes Képzések/Termékek mellett feltüntetett díjak/vételárak forintban értendők és minden esetben tartalmazzák a 27%-os általános forgalmi adót. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartja a Szolgáltató.

I. Honlap felhasználási feltételei

 

1.       Felelősség

 

Résztvevő a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Résztvevő/ Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Résztvevő/ Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében

A Résztvevők/ Vásárlók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Résztvevő/ Vásárló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseire is figyelemmel köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Résztvevő/ Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Résztvevőt/ Vásárlót terheli a felelősség.

Amennyiben a Résztvevő/ Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szolgáltató és Résztvevő/ Vásárló között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Résztvevő/ Vásárló törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Résztvevő/ Vásárló regisztrációját.

 

2.      Szerzői Jogok

 

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Résztvevőnek a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a https://goosebumps.hu/ domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltató a fenti szerzői jogok megsértése esetén minden szükséges jogi lépést megtesz a szerzői jogsértés megakadályozása, megszűntetése és az őt ért kár megtérítése érdekében.

I. A Szolgáltatás

 

A.) Barista képzés

 

A Szolgáltató saját képzési program alapján, különböző szintű barrista képzéseket, tanfolyamokat (a továbbiakban együtt: „Képzés”) szervez, melyen a Résztvevő jelen ÁSZF-ben foglaltak szerinti jelentkezést, valamint a részvételi díj teljesítését követően jogosult részt venni.

A Képzés eredményességére a Szolgáltató nem vállal fellelőséget, mivel a tudás elsajátítása a Résztvevő képességein, kézügyességén, illetve a Képzésen megfelelő óraszámú részvételen is múlik. A Képzésre való jelentkezés, illetve a részvétel így nem jogosítja fel a Résztvevőt automatikusan a Képzéssel elérhető képesítés megszerzésére, a Szolgáltató a képesítést igazoló dokumentumot csak sikeres vizsga esetén állítja ki. Sikertelen vizsga esetén a Résztvevő jogosult pótvizsga letételére. Az első pótvizsga lehetőségét a Szolgáltató ingyenesen biztosítja, azonban minden további vizsga díja 20.000 Ft+ ÁFA

 

1.       Jelentkezés menete

 

A Résztvevő a Szolgáltató által szervezett, a Honlapon feltüntetett Képzések lényeges elmeiről, így különösen annak tematikájáról, a Képzéssel elsajátítható szakmai tudásról, valamint a Képzés díjáról, valamint a Képzés helyéről a Honlap tetején található „Barista képzés” menüpontra kattintást követően kaphat tájékoztatást. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Képzés tematikájának megváltoztatására.

A Honlapon meghirdetett Képzések létszámtól függetlenül megtartásra kerülnek (így akár egy fő esetén is). Amennyiben a Képzés valamely órájának megtartása a Szolgáltató érdekkörében felmerülő okból (például: betegség vagy áramszünet, stb.) lehetetlenül, úgy a Szolgáltató ezt minden esetben pótolja a Résztvevővel egyeztetett időpontban.

A Résztvevő az általa kiválasztott Képzésre a képzés részletes leírást tartalmazó oldal alján található „Jelentkezés a kurzusra” felirat alatt található jelentkezési felületen tud jelentkezni, melynek értelemszerű kitöltésével adható le az érvényes jelentkezés. A jelentkezés során a „JELENTKEZÉS A KURZUSRA” felirat alatt a Résztvevő köteles megadni személyes kapcsolattartási adatait (név, cégnév, e-mail cím, telefonszám). A Résztvevő az ÁSZF elfogadásának jelölőnégyzetének kipipálását követően a „Küldés” gombra kattintva tudja a jelentkezését elküldeni a Szolgáltató számára. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás, vagyis a Képzés nyújtását adott esetben a Résztvevőt megillető 14 napos elállási jog elteltét megelőzően elkezdi, így a Résztvevő a jelentkezéssel egyidejűleg kifejezetten hozzájárul a szolgáltatásnyújtás megkezdéséhez.

A jelentkezés a Szolgáltató általi visszajelzést követően válik érvényessé, amennyiben a Résztvevő a Szolgáltató által külön e-mailben küldött részszámlát teljesíti. A Résztvevő elfogadja, hogy a résszámla teljesítésével a Szolgáltató megkezdi a szolgáltatás nyújtását.

 

 

2.       Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

 

A Résztvevő által elküldött jelentkezés megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Résztvevő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Résztvevő által a jelentkezés során megadott adatokat.  Ha a Résztvevő a jelentkezést már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé a nem kívánt jelentkezési adatok rögzítésének elkerülése érdekében.

A Résztvevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Résztvevő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és a Résztvevő között.

A visszaigazoló e-mail megérkezését követően a Szolgáltató munkatársa 2 munkanapon belül felveszi a Résztvevővel a kapcsolatot e-mailben vagy telefonon, további egyeztetés érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 2008. évi XLVII. törvény, valamint a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

3.       Fizetési feltételek

 

A Képzésre való jelentkezést, valamint a jelentkezést visszaigazoló e-mail megküldését követően a Szolgáltató a Képzés összegről elektronikus úton díjbekérőt vagy előleg számlát küld a Résztvevő számára, melynek összege a Képzés mindenkori díjának 20%-a. Az előlegszámlát a Résztvevőnek az előlegszámla megküldésétől számított 8 napos határidőn szükséges kiegyenlítenie. Kivételt képez ez alól, amennyiben e Résztvevő Honlapon való jelentkezése és a Képzés megkezdésének időpontja között kevesebb, mint 8 nap van hátra. Ez esetben a Résztvevőnek az előlegszámla megküldését követő napon szükséges az előlegszámlában meghatározott összeget kiegyenlíteni. Amennyiben a Résztvevő az előlegszámla befizetését követően kívánja jelen ÁSZF 4. pontja szerint felmondani a szerződést, a Szolgáltató jogosult az előlegszámlában szerepelő összeget visszatartani. Az előlegszámlában szerepelő összegen kívül fennmaradó összegről a Résztvevő a Képzés indulásának napján, a Képzés helyszínén kap egy átutalásos számlát, melyet a Résztvevő 8 napon belül köteles teljesíteni vagy a Résztvevő a Képzés helyszínén kézpénzben kiegyenlíti a számlát. a Szolgáltató vagy megbízottja részére. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

A Szolgáltató számlázásra használt programja: www.szamlazz.hu A Szolgáltató a www.szamlazz.hu internetes oldal működésével kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. A www.szamlazz.hu internetes oldal működésével kapcsolatos tájékoztatást a Résztvevő a https://www.szamlazz.hu/aszf/ oldalon olvashat. Szolgáltató a Képzés kezdetének napján kinyomtatott számlát ad.

 

4.       Felmondás illetve elállási jog gyakorlása

 

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki a Képzéssel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Tekintettel arra, hogy fenn áll a lehetősége annak, hogy a Képzésre történő jelentkezés és a Képzés, vagyis a szolgáltatás megkezdése között nem telik el 14 nap, így a Résztvevő a Képzésre történő jelentkezéskor kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a teljesítést, vagyis a Képzést a Fogyasztót megillető 14 napos elállási idő elteltét megelőzően megkezdje.  A Fogyasztó jogosult a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

A Fogyasztó a felmondás esetén köteles a szolgáltatás igénybevételéért járó arányos díj fizetésére, mely összeg a Képzés megkezdését megelőzően megegyezik az előlegszámlában felszámított összeggel. A Képzés megkezdését követően az arányos díj, a Fogyasztó által Szolgáltató részére kifizetett díjból kerül levonásra és díja igazodik a Szolgáltató által a Képzéssel összefüggő költségeihez (a Képzésre vonatkozó díj adóval növelt teljes összege alapján). A Szolgáltató kizárólag az arányos díjjal csökkentett összeget utalja vissza a Fogyasztó részére 14 napon belül. Ha azonban a  Fogyasztó bizonyítja, hogy a  teljes összeg túlzottan magas, az  arányos összeget a  szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó felmondási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő felmondás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

 

5.       Visszatérítési irányelvek barista képzés esetén

 

A felmondásra, illetve az elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályoknak megfelelően a Fogyasztónak minősülő Résztvevő a Szerződés létrejöttétől számított 14 napon belül elállhat a Szerződéstől. A Szerződéstől való elállás esetén a Résztvevő az előlegszámlán feltüntetett díj megfizetésére köteles. Elállás esetén a Szolgáltató az előlegszámlán szereplő összegen felüli, esetlegesen már megfizetett képzési díjat a Résztvevő számára visszatéríti. Az előlegszámlán szereplő, már megfizetett összeg visszatérítésére nincs lehetőség.

B.) Webáruházi vásárlás

 

A Szolgáltató honlapján keresztül webáruházat üzemeltet, melyen keresztül a Vásárlók a Szolgáltató érdekeltségi körébe tartozó termékek – jellemzően, de nem kizárólag kávégépek, barista kiegészítő eszközök és kellékek, szemes kávék – kiskereskedelmi árusítását teszi lehetővé. A Vásárló jelen ÁSZF-ben foglaltak szerinti felhasználói fiók létrehozásával (regisztráció) illetve felhasználói fiók létrehozása nélkül, a vételár egyidejű megfizetése mellett jogosult vásárolni.

 

1.       Vásárlás menete

 

A Vásárló a webáruházat a Szolgáltató Honlapjának tetején található „Webshop” menüpontra kattintást követően érheti el. A Szolgáltató fenntartja a jogot a webáruházból elérhető termékek és azok árainak egyedi meghatározására és módosítására. A Vásárló a webáruházban a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti a termék részletes leírását, egyedi azonosító számát és arra vonatkozó információt, hogy a termék a Szolgáltató raktárában jelenleg elérhető vagy megrendelhető.

A Vásárló a webáruházból kiválasztott terméket felhasználói fiók létrehozásával (regisztráció), illetve felhasználói fiók létrehozása nélkül egyaránt meg tudja vásárolni. A felhasználói fiók előnye, hogy abban tárolódnak számlázási és szállítási adatai, fiókadatai, címei, valamint azon keresztül a Vásárló visszakeresheti korábbi vásárlásait, az azokról kiállított számláit.

A Vásárló által kiválasztott termék a vásárló virtuális kosarába kerül. A Vásárló a virtuális kosárból bármikor visszaléphet a webáruház felületére és újabb termékeket helyezhet virtuális kosarába. A virtuális kosárban a Vásárlónak a „+” illetve a „-„ gombra kattintva lehetősége van a kiválasztott termékek mennyiségének módosítására. A Vásárló ezen a felületen ellenőrizheti a kiválasztott terméket, annak darabszámát, egységárát, a szállítás díját és a számla végösszegét.

A Vásárló a virtuális kosárban található „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva juthat el a virtuális pénztárba:

A virtuális pénztárban az adatbeviteli felületen köteles megadni számlázási adatait (név, lakcím, gazdálkodó szervezet esetén cégnév és adószám) amennyiben eltér a számlázási címtől, úgy szállítási adatait (név, cégnév, cím) és a vásárlás valamint a szállítás teljesítése érdekében (opcionálisan) megjegyzést.

1.       Fizetési lehetőségek

 

A Szolgáltató webáruházában az alábbi fizetési módokra van lehetőség:

 Közvetlen banki átutalás, vagyis fizetés közvetlenül a bankszámlánkra. Ez a lehetőség kizárólag regisztrált felhasználóinknak él. Ez esetben a kiszállítás kizárólag az összeg beérkezését követően történik.

Online bankkártyás fizetés a PayPal fizetési oldalán keresztül, melynek részletes leírását itt találja: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/home

Online bankkártyás fizetés a Stripe fizetési oldalán keresztül, melynek részletes leírását itt találja: https://stripe.com/en-hu/privacy

1.       Szállítási lehetőségek

 

A Vásárló e körben tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakkal összhangban a vásárlás teljesítése érdekében a szállítási adatokat átadja a kiválasztott futárszolgálat  (csomagküldő szolgálat) részére. A csomagküldő szolgálat az átadott szállítási adatok vonatkozásában önálló adatkezelőnek számít, adatkezelési szabályzata https://gls-group.eu/HU/hu/adatkezelesi-tajekoztato.html és a https://foxpost.hu/adatkezelesi_szabalyzat linken a szállítással kapcsolatos ÁSzF-je https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek.html https://foxpost.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek linken keresztül érhetőek el.

A GLS házhozszállítás díja bruttó 25.000 Ft rendelési érték alatt bruttó 1290 Ft, afelett  ingyenes.

A Foxpost csomagautomatába történő szállítás díja bruttó 8.000 Ft rendelési érték alatt bruttó 990 Ft, afelett  ingyenes.

A csomagajánlataink átvételére személyesen, a nyitva tartási időben, ingyenesen is van lehetőség a 1027 Budapest, Fekete Sas utca 3/b – Margit Palace címen.

A Vásárló az Adatvédelmi tájékoztató megismerésének és ÁSZF elfogadásának jelölőnégyzetének kipipálását követően „Rendelés leadása” gomb megnyomásával befejezi a vásárlást. Online fizetés választása esetén a Honlap a „Rendelés leadása” gomb megnyomásával átirányítja a Vásárlót a PayPal fizetési oldalra, ahol a Vásárló bankkártya adatainak megadásával teljesítheti a számla szerinti végösszeg kifizetését.

A Vásárló az adatbeviteli felületen megadott adatit a vásárlás véglegesítése előtt a „Vissza” gombra kattintva tudja módosítani. A vásárlás a Szolgáltató általi visszajelzést követően válik érvényessé.

A sikeres vásárlást követően a Honlapon a „Köszönjük! A rendelést megkaptuk.” felirat jelenik meg.

 

2.       Adatbeviteli hibák javítása

 

A Résztvevőnek a vásárlás bármely szakaszában és a vásárlás véglegesítése előtt a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására akár a megrendelési felületen (pl. a termékek darabszámának módosítása a „+” „-„ gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például számlázási vagy szállítási adatok elírása stb.

 

3.       Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

 

A Vásárló vásárlását a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás során megadott adatokat (számlázási és szállítás valamint kapcsolattartási információk), a vásárlás azonosítóját, a vásárlás dátumát a vásárolt termékek darabszámát, egységárát, a szállítás- és fizetés módját, valamint a számla végösszegét. Ha a Vásárló hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé a nem kívánt vásárlási ú adatok rögzítésének elkerülése érdekében.

A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és a Vásárló között.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 2008. évi XLVII. törvény, valamint a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

4.       Fizetési feltételek

 

A vásárlás véglegesítése online bankkártyás, vagy banki átutalásos fizetési mód választása esetén automatikus fizetési kötelezettséget von maga után.

A Szolgáltató számlázásra használt programja: www.szamlazz.hu A Szolgáltató a www.szamlazz.hu internetes oldal működésével kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. A www.szamlazz.hu internetes oldal működésével kapcsolatos tájékoztatást a Résztvevő a https://www.szamlazz.hu/aszf/ oldalon olvashat. Szolgáltató a Képzés kezdetének napján kinyomtatott számlát ad.

5.       Felmondás illetve elállási jog gyakorlása, visszatérítés webáruházi vásárlás esetén

 

A Vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint.

Visszatérítésre vonatkozó szabályok:

A Vásárlót (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga) illeti meg. A Vásárló ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben, indokolás nélkül gyakorolhatja

A Szolgáltató a Vásárlók számára a webáruházban megvásárolt termékek vonatkozásában azok átvételétől számított 30 napon belül termék-visszaküldési lehetőséget biztosít a weboldalon található feltételek szerint. A szabályszerűen visszaküldött termékek árát a Szolgáltató a Vásárlónak a termék visszaérkezését követő 30 napon belül visszatéríti a Vásárló részére. A visszatérítés minden esetben banki átutaláson keresztül történik. A sérült, illetve fogyasztási cikknek minősülő termék esetén a bontott termék visszaküldése esetén a Vásárló visszatérítésre nem tarthat igényt.

A szerződéstől való elállás joga, illetve a termék-visszaküldés nem gyakorolható továbbá az alábbi esetekben:

 • a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a Szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Eladó a teljesítést a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék/Szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vásárló a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az Eladó a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az egy Vásárló által jelentős számban és/ vagy több alkalommal vagy rendszeresen visszaküldött termékek közül egy vagy több termék vonatkozásában a visszaküldött termék(ek) befogadását elutasítsa, amennyiben a 30 napos termék-visszaküldés szolgáltatással történő visszaélést észlel, vagy alapos gyanú merül fel a 30 napos termék- visszaküldéssel való visszaélést illetően.

6.       Jótállás

 

A Szolgáltató a hatályos jogszabályoknak és a gyártók kereskedelmi gyakorlatának megfelelő garanciákat biztosít a webáruházán keresztül megvásárolható termékekre. A Szolgáltató (kivéve az újracsomagolt termékeket) új, eredeti csomagolású, ellenőrzött forrásból származó termékeket, gyártói engedéllyel forgalmaz.

A Szolgáltató önkéntes jótállást vállal, és a gépek javítását minden esetben Szolgáltató maga végzi el. A termékhez garancialevelet Szolgáltató nem állít ki, a Vásárlónak pusztán a számlát kell bemutatnia a garancia igénybevételéhez. A Vásárló a jótállás (garancia) keretében első sorban a meghibásodott termék javítására, másodlagosan cseréjére, végső soron pedig a vételár visszatérítésére jogosult. A jótállási igények mindegyikének feltétele, hogy a Vásárló a vásárlást eredeti számlával igazolni tudja. A jótállási igény érvényesítéséhez minden esetben a hiba pontos leírására van szükség, melyet a Vásárló minden esetben a szerviz@goosebumps.hu e-mail címre küldött e-mailben köteles elküldeni. Szolgáltató kizárólag abban az esetben vállalja a készülék javítását, cseréjét vagy a vételár visszatérítését, amennyiben a hiba körültekintően és részletesen meghatározásra került.

Javítás: Meghibásodás esetén Vásárló köteles a hiba pontos leírásával és a jótállási igényével Szolgáltatót írásban megkeresni. Szolgáltató a megkeresés kézhezvételét követő 30 napon belül a készüléket megvizsgálja és a hiba komolyságától függően ésszerű időn belül kijavítja. Vásárló a kijavítás érdekében köteles a Szolgáltató személyi állományának tagjai számára minden segítséget és a készülékhez való hozzáférést megadni.

Csere: Amennyiben Szolgáltató a hibát nem képes kijavítani, a meghibásodott készüléket kicseréli. Vásárló a csere érdekében köteles a Szolgáltató személyi állományának tagjai számára minden segítséget és a készülékhez való hozzáférést megadni.

Vételár visszatérítése: Amennyiben Szolgáltató a meghibásodott készüléket nem képes kijavítani, illetve a készülék cseréjét bármilyen okból nem képes kivitelezni, a Vásárló részére a hibás készülék vételárát ésszerű határidőn belül, de legkésőbb a kijavítás és a csere meghiúsulásáról való tudomásszerzést követő 15 napon belül visszatéríti. A visszatérítés minden esetben banki átutaláson keresztül történik.

 

A Vásárló a szállításkor minden termékről számlát kap. A jótállás érvényesítéséhez az eredeti számla megőrzése és bemutatása szükséges.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás

elemi kár, természeti csapás okozta.

 

7.       Szavatosság

 

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Vásárló megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

 

8.       Felelősség

 

A Szolgáltató nem vonható felelősségre a Vásárlót vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely a Szolgáltató szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a termékek használatából ered. A Szolgáltató nem felel a termékekben a szállító részére történő átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő bármilyen probléma a szállító felelősségi körébe tartozik.

A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat.

C.) Eseti jellegű nyereményjátékok lebonyolítása

 

A Szolgáltató időközönként nyereményjátékokat hirdet webes felületein, illetve alkalmi promóciói alkalmával. A Szolgáltató minden alkalommal meghatározza a nyereményjátékban való részvétel idejét. A nyereményjáték nyertesét a nyereményjáték idejét követő napon, sorsolással húzza ki azok között akik a nyereményjátékra jelentkeztek nevük és e-mail címük megadásával.

A Szolgáltató a nyereményjáték során saját termékekből és tevékenységéhez kapcsolódó ajándékcsomago(ka)t sorsol ki.

A nyereményjáték nyertesét a megadott e-mail címen értesíti a sorsolás eredményéről és tájékoztatja az ajándékcsomag átadásáról / átvételének lehetőségéről.

A nyereményjátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A nyereményjátékban való részvétel önkéntes. Amennyiben a résztvevő mégsem kíván részt venni a nyereményjátékban, részvételét visszavonhatja a nyereményjátékhoz megadott e-mailcímen keresztül.

I. Jogérvényesítési lehetőségek

 

A.)       Panaszügyintézés helye és ideje

 

A Résztvevő/ Vásárló a Képzéssel/ Vásárlással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: 1136 Budapest, Balzac utca 37. mf. 2.

Telefonszám: +36 70 607 6065

E-mail: info@goosebumps.hu

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Résztvevő/ Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Résztvevőnek/ Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Résztvevőnek/ Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Résztvevőt/ Vásárlót.

 

B.)      Egyéb jogérvényesítés

 

A Szolgáltató a vele szemben felmerült panaszokat igyekszik békés úton rendezni. Amennyiben Szolgáltató és Résztvevő/ Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során békés úton nem rendeződik, a Résztvevő/ Vásárló a Fővárosi illetve megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei valamint a békéltető testületei előtt kezdeményezhet panasztételi illetve békéltető testületi eljárást.

 

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

A Vásárlónak/ Résztvevőnek bírósági eljárás kezdeményezésére is lehetősége van a társaság székhelye szerint illetékes járásbíróság előtt (Pesti Központi Kerületi Bíróság – 1055 Budapest, Markó utca 25.)

 

***

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. október 28.

Elállási/Felmondási nyilatkozat minta: goosebumps-elallasi-felmondasi-nyilatkozat.pdf