Általános Szerződési Feltételek

Köszöntjük a Goosebumps Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett https://goosebumps.hu/ weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”). Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazza a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások megrendelésére, illetve a szolgáltatás nyújtására vonatkozó feltételeit.

A Szolgáltató szolgáltatásait megrendelő személyek (továbbiakban: „Résztvevő”) személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezik. https://goosebumps.hu/adatvedelmi-tajekoztato

A szerződés nyelve magyar.
Jelen ÁSZF nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.
A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
Az egyes Képzések mellett feltüntetett díjak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os általános forgalmi adót. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartja a Szolgáltató.
A Résztvevő a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 

1.    SZOLGÁLTATÓI ADATOK

 • Cégnév: Goosebumps Kereskedelmi és Szolgáltató
 • Székhely: 1022 Budapest, Herman Ottó út 10. fszt.
 • Adószám: 25826258-2-41
 • Cégjegyzék szám: 01-09-291289
 • Kibocsátó cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
 • Szerződés nyelve: Magyar
 • Telefonos Ügyfélszolgálat: +36 70 607 6065
 • Ügyfélszolgálat elektronikus levelezési cím: [email protected]

 

2.    FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 • FELELŐSSÉG

Résztvevő a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Résztvevő köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Résztvevő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 

A Résztvevők által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

Az Internet globális jellege miatt Résztvevő elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Résztvevő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Résztvevőt terheli a felelősség.

 

Amennyiben a Résztvevő a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

Szolgáltató és Résztvevő között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Résztvevő törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Résztvevő regisztrációját.

2.2.  SZERZŐI JOGOK

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Résztvevőnek a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a https://goosebumps.demo.binga.hu/ domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

 

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 

 

3.    A BARISTA KÉPZÉSÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELETI

 • A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Szolgáltató saját képzési program alapján, különböző szintű barista képzéseket, tanfolyamokat (a továbbiakban együtt: „Képzés”) szervez, melyen a Résztvevő jelen ÁSZF- ben foglaltak szerinti jelentkezést, valamint a részvételi díj teljesítését követően jogosult részt venni.

 

A Képzés eredményességére a Szolgáltató nem vállal fellelőséget, mivel a tudás elsajátítása a Résztvevő képességein, kézügyességén, illetve a Képzésen megfelelő óraszámú részvételen is múlik. A Képzésre való jelentkezés, illetve a részvétel így nem jogosítja fel a Résztvevőt automatikusan a Képzéssel elérhető képesítés megszerzésére, a Szolgáltató a képesítést igazoló dokumentumot csak sikeres vizsga esetén állítja ki. Sikertelen vizsga esetén a Résztvevő jogosult pótvizsga letételére. Az első pótvizsga lehetőségét  a Szolgáltató ingyenesen biztosítja, azonban minden további vizsga díja 20 000 Ft+ ÁFA

 

3.2.  A JELENTKEZÉS MENETE

 

A Résztvevő a Szolgáltató által szervezett, a Honlapon feltűntetett Képzések lényeges elmeiről, így különösen annak tematikájáról, a Képzéssel elsajátítható szakmai tudásról, valamint a Képzés és az első pótvizsga sikertelensége esetén a további pótvizsga díjáról, valamint a Képzés helyéről a Honlap tetején található „Barista” menüpontra kattintást követően megjelenő egyes Képzésekre kattintva kaphat tájékoztatást. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Képzés tematikájának megváltoztatására.

 

A Honlapon meghirdetett Képzések létszámtól függetlenül megtartásra kerülnek (így akár egy fő esetén is). Amennyiben a Képzés valamely órájának megtartása a Szolgáltató érdekkörében felmerülő okból (például: betegség vagy áramszünet, stb.) lehetetlenül, úgy a Szolgáltató ezt minden esetben pótolja a Résztvevővel egyeztetett időpontban.

 

A Résztvevő az általa kiválasztott Képzésre a képzés részletes leírást tartalmazó oldal alján található „Jelentkezés a kurzusra” felirat alatt található jelentkezési felületen tud jelentkezni, melynek értelemszerű kitöltésével adható le az érvényes jelentkezés. A jelentkezés során a

„KAPCSOLATTARTÁSI ADATOK” felirat alatt a Résztvevő köteles megadni személyes kapcsolattartási adatait (név, e-mailcím, telefonszám). A Honlap alján található „Tovább” gombra kattintva a „SZÁMLÁZÁSI ADATOK” felületen Résztvevő köteles megadni a számlázási adatait (számlázási név, számlázási cím, és amennyiben ez értelmezhető adószám). A Résztvevő a „Tovább” gombra kattintva a „RÉSZTVEVŐK ADATAI” felületen megadhatja a jelentkező résztvevők számát (a „+” illetve a „-„ gombra kattintva) és nevét. A

„Tovább” gombra kattintást követően a „JELENTKEZÉS MEGERŐSÍTÉSE” felületen a Résztvevő az ÁSZF elfogadásának jelölőnégyzetének kipipálását követően a „Jelentkezés beküldése” gombra kattintva tudja a jelentkezését elküldeni a Szolgáltató számára. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás, vagyis a Képzés nyújtását adott esetben a Résztvevőt megillető 14 napos elállási jog elteltét megelőzően elkezdi, így a Résztvevő a jelentkezéssel egyidejűleg kifejezetten hozzájárul a szolgáltatásnyújtás megkezdéséhez.

 

A Résztvevő a jelentkezés során megadott adatit a „Vissza” gombra kattintva tudja módosítani. A jelentkezés a Szolgáltató általi visszajelzést követően válik érvényessé, amennyiben a Résztvevő a Szolgáltató által külön e-mailben küldött részszámlát teljesíti. A Résztvevő elfogadja, hogy a résszámla teljesítésével a Szolgáltató megkezdi a szolgáltatás nyújtását.

 

A Résztvevő ugyanezen felületen tud a Szolgáltató hírlevelére is feliratkozni a hírlevélre való feliratkozás jelölőnégyzetének kipipálásával. A sikeres jelentkezést követően a Honlapon a

„KÖSZÖNJÜK A JELENTKEZÉSED” felirat jelenik meg.

 

3.3.  ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

A Résztvevőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására akár a megrendelési felületen (pl. a Résztvevők számának módosítása a „+” „-„ gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

 

 

3.4.  AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

 

A Résztvevő által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Résztvevő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Résztvevő által a jelentkezés során megadott adatokat (számlázási információk), a jelentkezés (megrendelés) azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt szolgáltatások mennyiségét, a Képzés árát, és a fizetendő végösszeget. Ha a Résztvevő a rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

 

A Résztvevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

 

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Résztvevő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és a Résztvevő között.

 

A visszaigazoló e-mail megérkezését követően a Szolgáltató munkatársa 2 munkanapon belül felveszi a Résztvevővel a kapcsolatot e-mailben vagy telefonon, további egyeztetés végett.

 

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

3.5.  FIZETÉSI FELTÉTELEK

A Képzésre való jelentkezést, valamint a jelentkezést visszaigazoló e-mail megküldését követően a Szolgáltató a Képzés összegről elektronikus úton díjbekérőt vagy előleg számlát küld a Résztvevő számára, melynek összege a Képzés mindenkori díjának 20%-a. Az előlegszámlát a Résztvevőnek az előlegszámla megküldésétől számított 8 napos határidőn szükséges kiegyenlítenie. Kivételt képez ez alól, amennyiben e Résztvevő Honlapon való jelentkezése és a Képzés megkezdésének időpontja között kevesebb, mint 8 nap van hátra. Ez esetben a Résztvevőnek az előlegszámla megküldését követő napon szükséges az előlegszámlában meghatározott összeget kiegyenlíteni. Amennyiben a Résztvevő az előlegszámla befizetését követően kívánja jelen ÁSZF 4. pontja szerint felmondani a szerződést, a Szolgáltató jogosult az előlegszámlában szerepelő összeget visszatartani. Az előlegszámlában szerepelő összegen kívül fennmaradó összegről a Résztvevő a Képzés indulásának napján, a Képzés helyszínén kap egy átutalásos számlát, melyet a Résztvevő 8 napon belül köteles teljesíteni vagy a Résztvevő a Képzés helyszínén kézpénzben kiegyenlíti a számlát. a Szolgáltató vagy megbízottja részére. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

 

A Szolgáltató számlázásra használt programja: www.szamlazz.hu A Szolgáltató a www.szamlazz.hu internetes oldal működésével kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. A www.szamlazz.hu internetes oldal működésével kapcsolatos tájékoztatást a

 

Résztvevő a https://www.szamlazz.hu/aszf/ oldalon olvashat. Szolgáltató a Képzés kezdetének napján kinyomtatott számlát ad.

 

4.    FELMONDÁSI ILLETVE ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki a Képzéssel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

 

Tekintettel arra, hogy fenn áll a lehetősége annak, hogy a Képzésre történő jelentkezés és a Képzés, vagyis a szolgáltatás megkezdése között nem telik el 14 nap, így a Résztvevő a Képzésre történő jelentkezéskor kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a teljesítést, vagyis a Képzést a Fogyasztót megillető 14 napos elállási idő elteltét megelőzően megkezdje. A Fogyasztó jogosult a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

 

A Fogyasztó a felmondás esetén köteles a szolgáltatás igénybevételéért járó arányos díj fizetésére, mely összeg a Képzés megkezdését megelőzően megegyezik az előlegszámlában felszámított összeggel. A Képzés megkezdését követően az arányos díj, a Fogyasztó által Szolgáltató részére kifizetett díjból kerül levonásra és díja igazodik a Szolgáltató által a Képzéssel összefüggő költségeihez (a Képzésre vonatkozó díj adóval növelt teljes összege alapján). A Szolgáltató kizárólag az arányos díjjal csökkentett összeget utalja vissza a Fogyasztó részére 14 napon belül. Ha azonban a Fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.

 

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó felmondási nyilatkozatának megérkezését.

 

Írásban történő felmondás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

5.    JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

 • PANASZÜGYINTÉZÉS HELYE, IDEJE, MÓDJA

A Résztvevő a Képzéssel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím:         1022 Budapest, Herman Ottó út 10. fszt. 3.
Telefonszám:            +36 70 607 6065
E-mail:                 [email protected]

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Résztvevő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel.

 

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Résztvevőnek átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

 

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Résztvevőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

 

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

 

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

 

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

 

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Résztvevőt.

 

5.2.  EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben Szolgáltató és Résztvevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Résztvevő számára:

 

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: [email protected]

 • Bírósági eljárás kezdeményezése.

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018.06.27

Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el: goosebumps-aszf.pdf

Elállási/Felmondási nyilatkozat minta: goosebumps-elallasi-felmondasi-nyilatkozat.pdf